سمینار آشنایی با اصول کارکرد و همچنین الزامات استانداردهای ملی و بین المللی تجهیزات قطع کننده مدار به همت سازمان نظام مهندسی قم و نماینده گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه در تاریخ 28 آذرماه با حضور جمعی از متخصصان صنعت برق و فعالان این رشته ( کارشناسان نظام مهندسی ، توزیع نیروی برق استان قم ، کارشناسان شرکت مخابرات ، تابلوسازان ، فروشندگان تجهیزات برقی و ...) در شهر قم برگزار گردید .
سمینار استان قم الکتروکاوه

سمینار آشنایی با اصول کارکرد و همچنین الزامات استانداردهای ملی و بین المللی تجهیزات قطع کننده مدار به همت سازمان نظام مهندسی قم و نماینده گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه در تاریخ 28 آذرماه با حضور جمعی از متخصصان صنعت برق و فعالان این رشته ( کارشناسان نظام مهندسی ، توزیع نیروی برق استان قم ، کارشناسان شرکت مخابرات ، تابلوسازان ، فروشندگان تجهیزات برقی و ...) در شهر قم برگزار گردید.
محور اصلی این سمینار ، آشنایی با الزامات استانداردها و همچنین اطلاع از آخرین تغییرات استانداردهای IEC بود که در این راستا ، آقای مهندس نیک نژاد (رئیس کمیته فنی SC-23E متناظر با کمیته فنی IEC در ایران) ضمن تشریح ساختار داخلی قطع کننده های مدار از قبیل کلیدهای مینیاتوری MCB و کلیدهای اتوماتیک کمپکت MCCB ، الزامات و آزمونهای قابل انجام بر روی این تجهیزات را براساس آخرین ویرایش استانداردهای بین المللی تشریح نمودند.
امید است که با ادامه این برنامه ها در سایر استانها بتوانیم گامی کوچک در ارتقای سطح آگاهی متخصصان صنعت برق برداشته باشیم.
 
سمینار آشنایی با قطع کننده های مدار – فشار ضعیف (MCB , MCCB) استان قمسمینار آشنایی با قطع کننده های مدار – فشار ضعیف (MCB , MCCB) استان قمسمینار آشنایی با قطع کننده های مدار – فشار ضعیف (MCB , MCCB) استان قمسمینار آشنایی با قطع کننده های مدار – فشار ضعیف (MCB , MCCB) استان قمسمینار آشنایی با قطع کننده های مدار – فشار ضعیف (MCB , MCCB) استان قم

گروه صنعتی تولیدی الکتروکاوه
آذرماه 1398