خدمات آزمایشگاهی گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه

گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه ۱. ازمون کلیدهای خودکار برای حفاظت در برابر اضافه جریان تاسیسات الکتریکی خانگی و مشابه استاندارد ۲۶۱۱ ۲. ازمون مجموعه وسایل قطع و وصل فرمان فشار ضعیف قسمت اول مقررات عمومی استاندارد ۱-۴۸۳۵ ۳. ازمون مجموعه وسایل قطع و وصل فشار ضعیف قسمت سوم کلیدها ، جدا سازها ، کلیدهای جدا ساز و وسایل ترکیبی فیوزدار استاندارد ۳-۴۸۳۵ در این ازمایشگاه به منظور افزایش میزان رضایت مشتریان و بهبود مستمر در ارائه خدمات ازمایشگاهی و افزایش بهره وری ، در حال اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ازمایشگاه مبتنی بر استاندارد ISO/IEC17025 می باشد .


خدمات آزمایشگاهی گروه صنعتی تولیدی الکترو کاوه
مرکز خدمات آزمایشگاهی الکتروکاوه به عنوان همکار سازمان ملی استاندارد ایران از سال ۱۳۷۷ تاکنون ، ارائه کننده خدمات آزمون در زمینه های زیر می باشد :

۱. آزمون کلیدهای خودکار برای حفاظت در برابر اضافه جریان تاسیسات الکتریکی خانگی و مشابه استاندارد
۲۶۱۱
۲. آزمون مجموعه وسایل قطع و وصل فرمان فشار ضعیف قسمت اول مقررات عمومی استاندارد
۱-۴۸۳۵
۳. آزمون مجموعه وسایل قطع و وصل فشار ضعیف قسمت سوم کلیدها ، جدا سازها ، کلیدهای جدا ساز و وسایل ترکیبی فیوزدار استاندارد
۳-۴۸۳۵

در این آزمایشگاه به منظور افزایش میزان رضایت مشتریان و بهبود مستمر در ارائه خدمات آزمایشگاهی و افزایش بهره وری ، در حال اخذ گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد
ISO/IEC17025 می باشد .