کلید شناور ( فلوتر سوئیچ )

خلاصه

فلوتر سوئیچ (کلید شناور ) الکترو کاوه جهت کنترل سطح مایعات بصورت الکتریکی با گوی پلاستیکی به منظور استفاده در آب و گوی فلزی جهت استفاده در منابع سوخت و یا مواد شیمیایی میباشد . فلوتر سوئیچ دارای کنتاکت Changeover بوده و میتوان از این کنتاکتها جهت وصل الکتروپمپ برای کنترل سطح مایعات و همچنین اعلام هشدار هنگام وصل و یا قطع الکترو پمپ استفاده نمود.

  • کلید شناور با گوی و وزنه فلزی کد              F1002
  • کلید شناور با گوی و وزنه پلاستیکی کد        F2001
کلید شناور ( فلوتر سوئیچ ) الکتروکاوه :

اشتراک گذاری


فلتوتر سوئیچ ( کلید شناور ) الکترو کاوه

 
فلوتر سوئیچ (کلید شناور ) الکترو کاوه جهت کنترل سطح مایعات بصورت الکتریکی با گوی پلاستیکی به منظور استفاده در آب و گوی فلزی جهت استفاده در منابع سوخت و یا مواد شیمیایی میباشد . فلوتر سوئیچ دارای کنتاکت Changeover بوده و میتوان از این کنتاکتها جهت وصل الکتروپمپ برای کنترل سطح مایعات و همچنین اعلام هشدار هنگام وصل و یا قطع الکترو پمپ استفاده نمود.

کلید شناور با گوی و وزنه فلزی کد              F1002
کلید شناور با گوی و وزنه فلزی کد F1002جدول بهره برداری کلید شناور (فلوتر سوئیچ) الکتروکاوهجدول بهره برداری کلید شناور (فلوتر سوئیچ) الکتروکاوهابعاد نصب کلید شناور (فلوتر سوئیچ) الکتروکاوه

ابعاد نصب کلید شناور (فلوتر سوئیچ) الکتروکاوه
گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001

گواهینمامه مدیریت کیفیت


 
کلید شناور با گوی و وزنه پلاستیکی کد              F2001
کلید شناور با گوی و وزنه پلاستیکی کد F2001

لیست نظرات

5/5 0 0 0

محصولات مرتبط