کلید گردان مدل KA

خلاصه

کلیدهای گردان و سلکتوری تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها و منابع تغذیه کلیدهای دوطرفه (برق شهر و ژنراتور)، کلیدهای چند مرحله ای (سلکتور سوئیچ) ، کلید آمپرمتر ، کلید ولت متر و کلید جابجایی فازهای موتور مثل ستاره – مثلث و ... را دارا می باشد . کلیدهای کاوه از جریان نامی 12 آمپر تا 630 آمپر با زاویه های گردش 30 ، 45 ، 60 و 90 درجه با تنوع بسیار بالا در نحوه چیدمان و آرایش کنتاکت ها در رده بهره برداری AC-23A ( قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای به شدت القایی) مطابق با استانداردهای بین المللیIEC 60947 – 1&3 و ملی ایران 3&1 – 4835 قابل تولید می باشند.


کلید گردان الکترو کاوه مدل KA :

اشتراک گذاری


 
کلید گردان مدل KA

کلیدهای گردان و سلکتوری تولیدی شرکت الکترو کاوه ، طیف کاملی از کلیدهای گردان برای قطع و وصل مدارها و منابع تغذیه کلیدهای دوطرفه (برق شهر و ژنراتور)، کلیدهای چند مرحله ای (سلکتور سوئیچ) ، کلید آمپرمتر ، کلید ولت متر و کلید جابجایی فازهای موتور مثل ستاره – مثلث و ... را دارا می باشد . کلیدهای کاوه از جریان نامی 12 آمپر تا 630 آمپر با زاویه های گردش 30 ، 45 ، 60 و 90 درجه با تنوع بسیار بالا در نحوه چیدمان و آرایش کنتاکت ها در رده بهره برداری AC-23A ( قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای به شدت القایی) مطابق با استانداردهای بین المللیIEC 60947 – 1&3 و ملی ایران 3&1 – 4835 قابل تولید می باشند .   کلید کاوه دارای کیفیتی بسیار فراتر از سطح انتظارات و نیازهای استانداردهای مذکور است که تاکنون توسط موسسات معتبر و سازمان ها و مراکز معتبردر ایران  همچون پژوهشگاه نیرو و سازمان های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون نیز دارای گواهینامه کاربرد علامت استاندارد اجباری از سازمان ملی استاندارد  می باشد .
کلید گردان مدل KAجدول رده های بهره برداری کلیدهای گردان الکتروکاوه مدل KA

 

1- رده بهره برداری AC (جریان متناوب) کلیدهای گردان الکترو کاوه مدل KA


رده بهره برداری AC

2-  رده بهره برداری DC (جریان مستقیم) کلیدهای گردان الکترو کاوه مدل KA


رده بهره برداری DC کلیدگردان الکتروکاوه


 
دیاگرام های استاندارد کلیدهای گردان الکتروکاوه
این دیاگرام ها شامل کد کلید گردان ، جدول قطع و وصل کلید در حالات مختلف و نحوه اتصال کلید گردان میباشد.
برای نمایش دیاگرام ها برروی (
SHOW) کنار کد کلیدهای گردان در جدول زیر کلیک نمایید.
Designation No.of elements
Diagram
A12-00 A16-00 A20-00 A25-00 A32-00 A40-00 A50-00 A63-00 A100-00 A200-00 A400.00 A600.00
Single-Pole Switch show 01 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
Double-Pole Switch show 02 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Three-Pole Switch show 03 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 5
Four-Pole Switch show 04 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6
Single-Pole Changeover Switch show 05 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
Double-Pole Changeover Switch show 06 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6
Three-Pole Changeover Switch show 07 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 6 9
Four-Pole Line Changeover Snitch show 07/2N 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Three-pole Reversing Snitch show 08 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 8
Pole Changing Switch show 09 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 12
Star-Delta Changeover Switch show 10 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 8 12
Star-Delta Changeover and Reversing Switch show 11 6 6 6 6 6 6 7 7
Pole Changing and Reversing Switch Without '0' show 11/1 6 6 6 6 6 6 7 7
Star-Delta Changeover and Reversing Switch show 12 6 6 6 6 6 6 6 6
Pole Changing and Star-Delta Changeover Switch show 13 6 6 6 6 6 6 6 6
Ammeter Changeover Switch show 14 5 5 5 5 5 5 7 7
PHASE-NEUTRAL voltmeter Changeover Switch show 15 2 2 2 2 2 2 2 2
PHASE-PHASE Voltmeter Changeover Switch show 16 2 2 2 2 2 2 2 2
PHASE-PHASE Volmeter Changeover Switch For 2 Three-Phase Voltages show 17 4 4 4 4 4 4 4 4
PHASE-PHASE and PHASE-NEUTRAL Vottmeter Changeover Switch show 18 3 3 3 3 3 3 6 6
PHASE-PHASE and 1PHASE-NEUTRAL Vottmeter Changeover Switch show 19 3 3 3 3 3 3 5 5
Single-Pole Ammater Changeover Switch For 1 Divider show 20 1 1 1 1 1 1 1 1
Single-Pole Ammeter Changeover Switch For 2 Dividers show 21 2 2 2 2 2 2 2 2
Single-Pole Ammeter Changeover Switch For 3 Dividers show 22 3 3 3 3 3 3 3 3
Single-Pole Ammeter Changeover Switch For 4 Dividers show 23 4 4 4 4 4 4 4 4
Two-Pole Ammeter Changeover Switch For 2 Dividers show 24 3 3 3 3 3 3 3 3
Two-Pole Ammeter Changeover Switch For 3 Dividers show 25 5 5 5 5 5 5 7 7
Two-Pole Ammeter Changeover Switch For 4 Dividers show 26 6 6 6 6 6 6 6 6
Commutator For Wattmeter show 27 5 5 5 5 5 5 5 5
Commutator For Power-Factor Meter show 28 5 5 5 5 5 5 5 5
Commutator For Remote Control Switch show 29 1 1 1 1 1 1 1 1
Commutator For Remote Control Reverser Operation show 30 2 2 2 2 2 2 2 2
Switch For Single-Phase Motor With Auxiliary Phase show 31 2 2 2 2 2 2 2 2
Reverser For Single-Phase Motor With Auxiliary Phase show 32 3 3 3 3 3 3 3 3
Pole Changing Switch For Single - Phase Motor With Auxiliary Phase show 33 3 3 3 3 3 3 3 3
Reverser for Single - Phase Motor With Centrifugal Cut-Out Switch show 34 3 3 3 3 3 3 3 3
Three-Pole Switch With Break Self-Retum show 35 2 2 2 2 2 2 2 2
Three-Pole Reverser with Break self-Retum show 36 3 3 3 3 3 3 3 3
Star-Delta Starter With Self-Return tO '0' position from Star position show 37 4 4 4 4 4 4 4 4
Star-Delta Starter with Counter—Current Braking show 38 5 5 5 5 5 5 5 5
lPole Switch With Break Self—Retum 2 Position show 39 1 1 1 1 1 1 1 1
lPole Switch With Break Self—Retum 3 Position show 40 1 1 1 1 1 1 1 1


دیاگرام های سلکتوری کلیدهای گردان الکتروکاوه
این دیاگرام ها شامل کد کلید گردان ، جدول قطع و وصل کلید در حالات مختلف و نحوه اتصال کلید گردان میباشد.
برای نمایش دیاگرام ها برروی (SHOW) کنار کد کلیدهای گردان در جدول زیر کلیک نمایید.
Designation No.of elements
diagram
A12-00 A16-00 A20-00 A25-00 A32-00 A40-00 A50-00 A63-00 A100-00 A200-00 A400.00 A630.00
1 Pole Changeover Switch 2 Position, without "0" show CM12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
1 Pole Changeover Switch 2 Position, with "0" show CM012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
1 Pole Changeover Switch 2 Position, with "0" where as previous contacts are connected show CM012/1 1 1 1 1 1 1
1 Pole Changeover Switch 3 Position, without "0" show CM13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Pole Changeover Switch 3 Position, with "0" show CM013 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Pole Changeover Switch 3 Position, with "0" where as previous contacts are connected show CM013/1 2 2 2 2 2 2
1 Pole Changeover Switch 4 Position, without "0" show CM14 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
1 Pole Changeover Switch 4 Position, with "0" show CM014 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 Pole Changeover Switch 5 Position, without "0" show CM15 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 Pole Changeover Switch 5 Position, with "0" show CM015 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 Pole Changeover Switch 6 Position, without "0" show CM16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 Pole Changeover Switch 6 Position, with "0" show CM016 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
1 Pole Changeover Switch 7 Position, without "0" show CM17 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 Pole Changeover Switch 7 Position, with "0" show CM017 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
1 Pole Changeover Switch 8 Position, without "0" show CM18 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Pole Changeover Switch 2 Position, without "0" show CM22 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Pole Changeover Switch 2 Position, with "0" show CM022 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
2 Pole Changeover Switch 3 Position, without "0" show CM23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Pole Changeover Switch 3 Position, with "0" show CM023 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 Pole Changeover Switch 4 Position, without "0" show CM24 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Pole Changeover Switch 4 Position, with "0" show CM024 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 Pole Changeover Switch 5 Position, without "0" show CM25 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Pole Changeover Switch 5 Position, with "0" show CM025 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Pole Changeover Switch 6 Position, without "0" show CM26 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Pole Changeover Switch 6 Position, with "0" show CM026 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
2 Pole Changeover Switch 7 Position, with "0" show CM027 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
2 Pole Changeover Switch 8 Position, without "0" show CM28 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Pole Changeover Switch 2 Position, without "0" show CM32 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Pole Changeover Switch 2 Position, with "0" show CM032 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 Pole Changeover Switch 3 Position, without "0" show CM33 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 Pole Changeover Switch 3 Position, with "0" show CM033 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Pole Changeover Switch 4 Position, without "0" show CM34 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
3 Pole Changeover Switch 4 Position, with "0" show CM034 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Pole Changeover Switch 5 Position, without "0" show CM35 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
3 Pole Changeover Switch 5 Position, with "0" show CM035 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Pole Changeover Switch 6 Position, without "0" show CM36 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Pole Changeover Switch 6 Position, with "0" show CM036 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
3 Pole Changeover Switch 7 Position, without "0" show CM37 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
3 Pole Changeover Switch 7 Position, with "0" show CM037 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
3 Pole Changeover Switch 8 Position, without "0" show CM38 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4 Pole Changeover Switch 2 Position, without "0" show CM42 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 Pole Changeover Switch 2 Position, with "0" show CM042 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 Pole Changeover Switch 2 Position, with "0" show CM052 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5ابعاد نصب کلید گردان الکتروکاوه مدل KA


در این جدول میتوانید ابعاد کلید گردان ( سلکتور سوئیچ ) و همچنین ابعاد نصب آن را مشاهده کنید.
برای بدست آوردن ابعاد کلیدهای گردان ( سلکتور سوئیچ ) الکتروکاوه میبایست تمامی ابعاد قسمت های کلید از جمله محور ، طبقات ، جعبه و ... با هم جمع زده و ابعاد نهایی بدست می آید.
ابعاد کلیدهای گردان ( سلکتور سوئیچ ) در رنج های مختلف باهم متفاوت است برای اندازه گیری ابعاد کلید های گردان به جریان کلید توجه کنید.
توجه نمایید که ابعاد ذکر شده در جدول زیر بر حسب میلیمتر میباشند.
ابعاد نصب کلید های گردان الکتروکاوه مدل KA


 

کلید گردان های استاندارد و خاص بر اساس AC-23A

برای کد گذاری کلیدهای گردان استاندارد  از یک کد سه قسمتی استفاده می شود که از چپ به راست بدین شرح است که ابتدا حرف KA  قرار می گیرد و پس از آن جریان نامی کلید با حداکثر سه عدد و پس از آن یک شماره سریال از 01  شروع می شود . برای مثال یک کلید سه پل و دو طبفه برق شهر و ژنراتور بر اساس کد موجود در کاتالوگ عدد 07 است که این عدد بیانگر همان شماره سریال می باشد ، حال اگر از این نوع کلید با جریان نامی 25 آمپر بخواهیم در سفارش عبارت KA2507 قید می گردد .
 

کلید گردان های سلکتوری  بر اساس AC-23A

برای کد گذاری کلیدهای از روش زیر استفاده می شود . برای مثال : یک کلید سه پل ، دو حالته ، بدون حالت خاموش و با جریان نامی 16 آمپر می شود KA16CM32 .
برای دریافت PDF نحوه کدگذاری کلید های گردان و سلکتور سوئیچ های الکتروکاوه کلیک کنید.

 سفارشات خاص کلید گردان های الکتروکاوه

برای طراحی سفارشات خاص کلید های گردان (سلکتورسوئیچ) الکتروکاوه میبایست فرم زیر را پر کرده و از طریق یکی از راه های ارتباطی شرکت ارسال نمایید.
 

سفارشات خاص کلید گردان الکتروکاوه
برای دانلود PDF فرم درخواست سفارشات خاص کلیدهای گردان الکترو کاوه کلیک کنید.تائیدیه های کلید گردان الکتروکاوه

کلیدهای کاوه از جریان نامی 12 آمپر تا 630 آمپر با زاویه های گردش 30 ، 45 ، 60 و 90 درجه با تنوع بسیار بالا در نحوه چیدمان و آرایش کنتاکت ها در رده بهره برداری  AC – 23A   (قطع و وصل بارهای موتوری یا سایر بارهای به شدت القایی( مطابق با استانداردهای بین المللی IEC 60947 – 1&3 و ملی ایران 3&1 – 4835 قابل تولید می باشند .
 
کلید کاوه دارای کیفیتی بسیار فراتر از سطح انتظارات و نیازهای استانداردهای مذکور است که تاکنون توسط موسسات معتبر و سازمان ها و مراکز معتبردر ایران  همچون پژوهشگاه نیرو و سازمان های تابعه وزارت نفت و وزارت نیرو مورد تایید قرار گرفته و هم اکنون نیز دارای گواهینامه کاربرد علامت استاندارد تشویقی از سازمان ملی استاندارد  می باشد
.
 

پروانه کاربرد علامت استاندارد تشویقی کلید گردان


گواهینامه تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد- کلید گردان

تائیدیه های کلید گردان الکتروکاوه

لیست نظرات

5/5 1 1 1

کیفیت محصولات کلید گردان الکتروکاوه حرف اول را در بازار میزند

  • 19 آبان 1397

محصولات مرتبط