ابعاد نصب کلید محافظ جان (محافظ جریان نشتی) RCCB الکتروکاوه

-

ابعاد نصب کلید محافظ جان (محافظ مدار در برابر جریان نشتی) RCCB الکتروکاوه

تمامی ابعادها بر حسب میلیمتر می باشد.

 
ابعاد نصب کلید محافظ جان (محافظ مدار) RCCB الکتروکاوه