صفحه1

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی

تایمر الکترونیکی

هم زمان با وصل شدن تغذیه به ترمینال های A1  و A2 زمان سنجی آغاز می گردد . پس از اتمام زمان انتخاب شده ، نمایشگر OUT  روشن شده و رله داخلی وصل می شود ( ترمینال 15 به 18 متصل می گردد ) . تا هنگامی که ولتاژ تغذیه وصل باشد و بیشتر از 40% افت نکرده باشد خروجی در همان وضیعت باقی می ماند. پس از قطع شدن تغذیه نمایشگر OUT خاموش شده و رله داخلی به وضعیت اولیه برگشته و آماده زمان سنجی مجدد می شود ( ترمینال 15 به 16 وصل می گردد ) نکته : اگر در هنگام زمان سنجی به هر دلیلی تغذیه قطع شود هیچگونه تغییری در خروجی حاصل نمی گردد ( ترمینال 15 به 18 متصل نمی گرد د) و پس از وصل مجدد تغذیه زمان سنجی از ابتدا آغاز می گردد. 

در حال بارگذاری 20 رکورد بعدی